คุณแม่แก้ขัด รินท์ลภัส

ISBN:

Published:

Paperback

370 pages


Description

คุณแม่แก้ขัด  by  รินท์ลภัส

คุณแม่แก้ขัด by รินท์ลภัส
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 370 pages | ISBN: | 9.62 Mb

นักเขียนหัวใจรักษโลกยอมวางปากกามาสวมบทบาทคุณแมแกขัดแลกกับเงินหาแสน ภารกิจลุลวงไปดวยดี แตหัวใจนีสิหวันไหวทุกครังทีอยูใกลคุณหมอรูปหลอผูเปนนายจาง สุดทายตานทานเสนหไมไหว จึงรับเขาเขามาไวเตมหัวใจ ความรักระหวางคุณหมอกับนักเขียนคงราบรืน ถาคุณแมตัวจริงจะไมMoreนักเขียนหัวใจรักษ์โลกยอมวางปากกามาสวมบทบาทคุณแม่แก้ขัดแลกกับเงินห้าแสน ภารกิจลุล่วงไปด้วยดี แต่หัวใจนี่สิหวั่นไหวทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณหมอรูปหล่อผู้เป็นนายจ้าง สุดท้ายต้านทานเสน่ห์ไม่ไหว จึงรับเขาเข้ามาไว้เต็มหัวใจ ความรักระหว่างคุณหมอกับนักเขียนคงราบรื่น ถ้าคุณแม่ตัวจริงจะไม่กลับมาทวงตำแหน่งคืน คุณแม่แก้ขัดจะเลือกทางไหน เพราะไม่ว่าอยู่หรือไปก็เจ็บทั้งนั้นEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คุณแม่แก้ขัด":


filmy-komedie.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us